Chcete-li získat informace o svých osobních údajích, účelech a stranách, kterým jsou údaje sdíleny, kontaktujte vlastníka.

Správce a vlastník údajů

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovinija

WEB: http://marcelino.si a http://passengereye.com

Tel:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

Číslo DPH: SI76044157

Registrační číslo: 2276038000

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Celje.

Typy shromážděných údajů

Vlastník neposkytuje seznam shromažďovaných typů osobních údajů.

Další shromážděné osobní údaje mohou být popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve zvláštním vysvětlujícím textu v souvislosti se shromažďováním údajů.
Osobní údaje může uživatel poskytnout dobrovolně nebo je může shromažďovat automaticky při používání této aplikace.
Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran, které tato aplikace využívá, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci uživatelů a zapamatování jejich preferencí, a to výhradně za účelem poskytnutí služby požadované uživatelem.
Neposkytnutí některých osobních údajů může znemožnit poskytování služeb této aplikace.

Uživatelé jsou odpovědní za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování údajů

Způsoby zpracování

Správce údajů zpracovává údaje uživatelů řádným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k údajům, jejich zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů IT, a to podle organizačních postupů a způsobů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Správce údajů mohou být v některých případech údaje přístupné určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozu stránek (administrativa, prodej, marketing, právní oddělení, správa systému) nebo externím stranám (jako jsou poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní doručovatelé, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které jsou v případě potřeby jmenovány Vlastníkem jako Zpracovatelé údajů. Aktualizovaný seznam těchto stran si lze kdykoli vyžádat od Správce údajů.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích správce údajů a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Pro další informace se obraťte na Správce údajů.

Doba uchovávání

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytnutí služby požadované uživatelem nebo stanovené účely uvedenými v tomto dokumentu a uživatel může vždy požádat správce údajů o pozastavení nebo odstranění údajů.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní kroky

Osobní údaje uživatele mohou být správcem údajů použity pro právní účely, u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému soudnímu řízení vyplývajícímu z nesprávného používání této aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že správce údajů může být na žádost orgánů veřejné moci požádán o sdělení osobních údajů.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace na požádání poskytnout uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby mohou tato aplikace a služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), nebo k tomuto účelu používat jiné osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů. Viz kontaktní údaje na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli zjistit, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, aby si ověřili jejich přesnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu, případně o jejich převedení do anonymního formátu nebo o zablokování jakýchkoli údajů uchovávaných v rozporu se zákonem, jakož i o vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováním z jakýchkoli oprávněných důvodů. Žádosti je třeba zasílat správci údajů na výše uvedené kontaktní údaje.

Tato aplikace nepodporuje požadavky "Nesledovat".
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, splňuje požadavky na "nesledování", přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů oznámením uživatelům na této stránce. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední změny uvedené v dolní části. Pokud Uživatel vznese námitky proti některé ze změn Zásad, musí přestat používat tuto Aplikaci a může požádat Správce údajů o odstranění osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na všechny Osobní údaje, které Správce údajů o Uživatelích má, aktuálně platné Zásady ochrany osobních údajů.

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce údajů je odpovědný za tyto zásady ochrany osobních údajů, které byly připraveny na základě modulů poskytnutých společností Marcelino d.o.o. a umístěných na serverech společnosti Marcelino d.o.o..

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Veškeré informace o fyzické osobě, právnické osobě, instituci nebo sdružení, které jsou nebo mohou být identifikovány, a to i nepřímo, odkazem na jiné informace, včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o používání

Informace automaticky shromažďované z této aplikace (nebo služeb třetích stran využívaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.).), zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje o návštěvě (např, čas strávený na každé stránce v rámci Aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou uživatel v rámci Aplikace prošel, se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek, a další parametry operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Fyzická osoba používající tuto aplikaci, která se musí shodovat se subjektem údajů, jehož se osobní údaje týkají, nebo jím být zmocněna.

Subjekt údajů

Právnická nebo fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo správce údajů)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, které správce pověřil zpracováním osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace s právem, a to i společně s jiným správcem údajů, rozhodovat o účelech a způsobech zpracování osobních údajů a použitých prostředcích, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správcem údajů, není-li uvedeno jinak, je Vlastník této Aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou osobní údaje uživatele shromažďovány.


Právní informace

Upozornění pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno v rámci plnění povinností podle čl. 10 směrnice ES č. 95/46/ES a podle ustanovení směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, o souborech cookie.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na tuto aplikaci.

Poslední aktualizace: 04. května 2017