Aby uzyskać informacje na temat danych osobowych, celów i stron, którym dane są udostępniane, należy skontaktować się z Właścicielem.

Administrator danych i właściciel

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovenija

WEB: http://marcelino.si oraz http://passengereye.com

Tel:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

Nr VAT: SI76044157

Numer rejestracyjny: 2276038000

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Spółek Sądu Rejonowego w Celje.

Rodzaje gromadzonych danych

Właściciel nie udostępnia listy typów gromadzonych danych osobowych.

Inne gromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnym tekście wyjaśniającym kontekst gromadzenia danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika.
Niedostarczenie określonych danych osobowych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę osoby trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez Właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może zostać zażądana od Administratora Danych w dowolnym momencie.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub określony w celach opisanych w niniejszym dokumencie, a Użytkownik zawsze może zażądać od Administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe są przechowywane i mogą skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie, lub o ich przekształcenie w format anonimowy lub zablokowanie wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych na podane powyżej dane kontaktowe.

Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich Użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce, musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora Danych usunięcia Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które Administrator danych posiada o użytkownikach.

Informacje o niniejszej polityce prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną z modułów dostarczonych przez Marcelino d.o.o. i hostowanych na serwerach Marcelino d.o.o..

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do jakichkolwiek innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie z tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.).), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z Podmiotem Danych lub być przez niego upoważniona, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja mająca prawo, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywanych środków, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika.


Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr 95/46/WE oraz przepisów dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE w sprawie plików cookie. 10 dyrektywy WE nr 95/46/WE oraz zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, w sprawie plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: 04 maja 2017 r.