За да получите информация за личните си данни, целите и страните, с които се споделят данните, свържете се със Собственика.

Администратор на данни и собственик

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovenija

WEB: http://marcelino.si и http://passengereye.com

Тел:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

ДДС №: SI76044157

Регистрационен номер: 2276038000

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Окръжния съд в Целе.

Видове събрани данни

Собственикът не предоставя списък на видовете събрани лични данни.

Други събрани Лични данни могат да бъдат описани в други раздели на тази политика за поверителност или чрез специален обяснителен текст в контекста на събирането на данни.
Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Потребителя или събрани автоматично при използването на това Приложение.
Всяко използване на "бисквитки" или други инструменти за проследяване от това приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, освен ако не е посочено друго, служи за идентифициране на Потребителите и запомняне на техните предпочитания с единствената цел да се предостави услугата, изисквана от Потребителя.
Непредоставянето на определени Лични данни може да доведе до невъзможност за предоставяне на услугите на това Приложение.

Потребителите носят отговорност за всички Лични данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез това Приложение, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят данните на Собственика.

Начин и място на обработка на данните

Методи за обработка

Администраторът на данни обработва данните на потребителите по подходящ начин и предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на данните.
Обработката на данните се извършва с помощта на компютри и/или ИТ инструменти, като се спазват организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Администратора на данни, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени видове отговорни лица, участващи в работата на сайта (администрация, продажби, маркетинг, право, системна администрация) или външни страни (като трети страни - доставчици на технически услуги, пощенски оператори, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като Обработващи данни от Собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Администратора на данни по всяко време.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Администратора на данни и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. За допълнителна информация, моля, свържете се с Администратора на данни.

Време на задържане

Данните се съхраняват за времето, необходимо за предоставяне на услугата, поискана от Потребителя, или за целите, посочени в този документ, като Потребителят винаги може да поиска от Администратора на данни да спре или премахне данните.

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Администратора на данни, в съда или в етапите, водещи до евентуални правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него услуги.
Потребителят декларира, че е запознат с факта, че от Администратора на данни може да бъде поискано да разкрие лични данни по искане на публични органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящата политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на Лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката това Приложение и услугите на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с това Приложение (системни логове), или да използват за тази цел други Лични данни (например IP адрес).

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на Лични данни могат да бъдат поискани от Администратора на данни по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Правата на потребителите

Потребителите имат право по всяко време да разберат дали техните лични данни са били съхранени и могат да се консултират с Администратора на данни, за да се запознаят със съдържанието и произхода им, да проверят точността им или да поискат да бъдат допълнени, отменени, актуализирани или коригирани, или да бъдат трансформирани в анонимен формат, или да блокират всякакви данни, съхранявани в нарушение на закона, както и да се противопоставят на тяхното обработване по всякакви законни причини. Исканията следва да се изпращат до администратора на данни на информацията за контакт, посочена по-горе.

Това приложение не поддържа заявки "Не проследявай".
За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, спазва изискванията за "Не проследявай", моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната ѝ част. Ако даден Потребител възрази срещу някоя от промените в Политиката, той трябва да спре да използва това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да премахне Личните данни. Освен ако не е посочено друго, актуалната към момента Политика за поверителност се прилага за всички Лични данни, които Администраторът на данни има за Потребителите.

Информация за тази политика за поверителност

Администраторът на данни е отговорен за тази политика за поверителност, изготвена от модулите, предоставени от Marcelino d.o.o. и хоствани на сървърите на Marcelino d.o.o.

Определения и правни препратки

Лични данни (или данни)

Всяка информация за физическо лице, юридическо лице, институция или сдружение, която е или може да бъде идентифицирана, дори косвено, чрез позоваване на друга информация, включително личен идентификационен номер.

Данни за използване

Информация, събирана автоматично от това Приложение (или услуги на трети страни, използвани в това Приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това Приложение, адресите на URI (Uniform Resource Identifier), времето на заявката, метода, използван за изпращане на заявката към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.)), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от потребителя, различни данни за времето на посещение (напр, времето, прекарано на всяка страница в рамките на приложението) и подробности за пътя, следван в рамките на приложението, със специално позоваване на последователността на посетените страници, както и други параметри за операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Физическото лице, което използва това приложение, което трябва да съвпада със субекта на данните, за когото се отнасят личните данни, или да бъде упълномощено от него.

Субект на данни

Юридическото или физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или Надзорник на данни)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или друг орган, сдружение или организация, упълномощени от Администратора на данни да обработват Личните данни в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическо лице, юридическо лице, публична администрация или друг орган, сдружение или организация с право, също и съвместно с друг Администратор на данни, да взема решения относно целите и методите на обработване на Лични данни и използваните средства, включително мерките за сигурност, свързани с работата и използването на това Приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на това приложение.

Това приложение

Хардуерният или софтуерният инструмент, чрез който се събират личните данни на Потребителя.


Правна информация

Уведомление за европейските потребители: тази декларация за поверителност е изготвена в изпълнение на задълженията по чл. 10 от Директива 95/46/ЕО на ЕО и съгласно разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО, преразгледана с Директива 2009/136/ЕО, относно "бисквитките".

Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за това Приложение.

Последна актуализация: май 04, 2017