For å få informasjon om personopplysningene dine, formålene og partene opplysningene deles med, kan du kontakte eieren.

Behandlingsansvarlig og eier

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovenija

WEB: http://marcelino.si og http://passengereye.com

Tlf:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

MVA-nr: SI76044157

Registreringsnummer: 2276038000

Selskapet er registrert i selskapsregisteret ved Celje tingrett.

Typer innsamlede data

Eieren gir ikke en liste over hvilke typer personopplysninger som samles inn.

Andre personopplysninger som samles inn, kan være beskrevet i andre deler av denne personvernerklæringen eller i en egen forklaringstekst i forbindelse med datainnsamlingen.
Personopplysningene kan oppgis frivillig av brukeren eller samles inn automatisk ved bruk av denne applikasjonen.
Enhver bruk av informasjonskapsler - eller andre sporingsverktøy - av denne applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne applikasjonen, med mindre annet er oppgitt, tjener til å identifisere brukere og huske deres preferanser, med det ene formål å levere den tjenesten brukeren trenger.
Unnlatelse av å oppgi visse personopplysninger kan gjøre det umulig for denne applikasjonen å levere sine tjenester.

Brukerne er ansvarlige for alle personopplysninger om tredjeparter som innhentes, publiseres eller deles gjennom denne applikasjonen, og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi opplysningene til eieren.

Modus og sted for behandling av opplysningene

Metoder for bearbeiding

Den behandlingsansvarlige behandler brukernes data på en forsvarlig måte og skal iverksette egnede sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller IT-aktiverte verktøy, i henhold til organisatoriske prosedyrer og metoder som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til den behandlingsansvarlige kan opplysningene i noen tilfeller være tilgjengelige for visse typer ansvarlige personer som er involvert i driften av nettstedet (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (for eksempel tredjepartsleverandører av tekniske tjenester, postleverandører, hostingleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) som om nødvendig er utnevnt som databehandlere av eieren. Du kan når som helst be om en oppdatert liste over disse partene fra den behandlingsansvarlige.

Sted

Opplysningene behandles på den behandlingsansvarliges driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen, befinner seg. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt behandlingsansvarlig.

Oppbevaringstid

Opplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å levere den tjenesten brukeren har bedt om, eller i henhold til formålene som er beskrevet i dette dokumentet, og brukeren kan alltid be om at den behandlingsansvarlige suspenderer eller fjerner opplysningene.

Ytterligere informasjon om datainnsamling og -behandling

Rettslige skritt

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av den behandlingsansvarlige, i retten eller i stadier som fører til mulige rettslige skritt som følge av urettmessig bruk av denne applikasjonen eller relaterte tjenester.
Brukeren erklærer å være klar over at den behandlingsansvarlige kan bli pålagt å utlevere personopplysninger på forespørsel fra offentlige myndigheter.

Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen kan denne applikasjonen gi brukeren ytterligere og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold

For drifts- og vedlikeholdsformål kan denne applikasjonen og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjon med denne applikasjonen (systemlogger) eller bruke andre personopplysninger (for eksempel IP-adresse) til dette formålet.

Informasjon som ikke finnes i disse retningslinjene

Du kan når som helst be om mer informasjon om innsamling eller behandling av personopplysninger fra den behandlingsansvarlige. Se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Brukernes rettigheter

Brukerne har når som helst rett til å få vite om personopplysningene deres er lagret og kan kontakte den behandlingsansvarlige for å få informasjon om deres innhold og opprinnelse, verifisere deres nøyaktighet eller be om at de suppleres, kanselleres, oppdateres eller korrigeres, eller at de omdannes til et anonymt format eller blokkeres i strid med loven, samt å motsette seg behandling av alle legitime grunner. Forespørsler skal sendes til den behandlingsansvarlige på kontaktinformasjonen som er angitt ovenfor.

Denne applikasjonen støtter ikke "Do Not Track"-forespørsler.
For å finne ut om noen av tredjepartstjenestene som brukes, respekterer "Do Not Track"-forespørsler, kan du lese personvernerklæringene deres.

Endringer i denne personvernerklæringen

Behandlingsansvarlig forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen ved å varsle brukerne på denne siden. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst. Hvis en bruker motsetter seg noen av endringene i retningslinjene, må brukeren slutte å bruke denne applikasjonen og kan be om at den behandlingsansvarlige fjerner personopplysningene. Med mindre annet er angitt, gjelder den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen for alle personopplysninger som den behandlingsansvarlige har om brukerne.

Informasjon om denne personvernerklæringen

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for denne personvernerklæringen, som er utarbeidet med utgangspunkt i modulene levert av Marcelino d.o.o. og lagret på Marcelino d.o.o.s servere.

Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller data)

Alle opplysninger om en fysisk person, en juridisk person, en institusjon eller en sammenslutning som er eller kan identifiseres, selv indirekte, ved henvisning til andre opplysninger, herunder et personnummer.

Data om bruk

Informasjon som samles inn automatisk fra denne applikasjonen (eller tredjeparts tjenester som brukes i denne applikasjonen), som kan omfatte: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker denne applikasjonen, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas som svar, tallkoden som angir statusen til serverens svar (vellykket resultat, feil osv.), opprinnelsesland, funksjonene i nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, ulike tidsopplysninger per besøk (f.eks.), opprinnelsesland, funksjonene i nettleseren og operativsystemet som brukeren bruker, de ulike tidsangivelsene per besøk (f.eks, tid brukt på hver side i applikasjonen) og detaljer om veien som ble fulgt i applikasjonen, med spesiell henvisning til rekkefølgen av besøkte sider, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Personen som bruker denne applikasjonen, som må sammenfalle med eller være autorisert av den registrerte, som personopplysningene refererer til.

Oppgitt emne

Den juridiske eller fysiske personen som personopplysningene gjelder.

Databehandler (eller dataansvarlig)

Den fysiske personen, juridiske personen, den offentlige forvaltningen eller ethvert annet organ, forening eller organisasjon som er autorisert av den behandlingsansvarlige til å behandle personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig (eller eier)

Den fysiske personen, juridiske personen, den offentlige forvaltningen eller ethvert annet organ, forening eller organisasjon med rett til, også sammen med en annen behandlingsansvarlig, å ta avgjørelser om formålene og metodene for behandling av personopplysninger og midlene som brukes, inkludert sikkerhetstiltakene for drift og bruk av denne applikasjonen. Den behandlingsansvarlige, med mindre annet er spesifisert, er eieren av denne applikasjonen.

Denne applikasjonen

Maskinvare- eller programvareverktøyet som brukerens personopplysninger samles inn med.


Juridisk informasjon

Merknad til europeiske brukere: Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Art. 10 i EF-direktiv 95/46/EF og i henhold til bestemmelsene i direktiv 2002/58/EF, som revidert ved direktiv 2009/136/EF, om informasjonskapsler.

Denne personvernerklæringen gjelder kun for denne applikasjonen.

Siste oppdatering: 04. mai 2017