Lai saņemtu informāciju par saviem Personas datiem, mērķiem un pusēm, ar kurām dati tiek kopīgoti, sazinieties ar Īpašnieku.

Datu pārzinis un īpašnieks

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovenija

WEB: http://marcelino.si un http://passengereye.com

Tālrunis:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

PVN Nr: SI76044157

Reģistrācijas numurs: 2276038000

Uzņēmums ir reģistrēts Celje apgabaltiesas Uzņēmumu reģistrā.

Apkopoto datu veidi

Īpašnieks nesniedz savākto personas datu veidu sarakstu.

Citi savāktie Personas dati var būt aprakstīti citās šīs konfidencialitātes politikas sadaļās vai ar īpašu paskaidrojuma tekstu kontekstā ar datu vākšanu.
Personas datus var brīvi sniegt Lietotājs vai arī tie var tikt automātiski apkopoti, izmantojot šo Pieteikumu.
Jebkura Sīkdatņu vai citu izsekošanas rīku izmantošana, ko veic šī Lietotne vai trešo pušu pakalpojumu īpašnieki, kurus izmanto šī Lietotne, ja vien nav norādīts citādi, kalpo Lietotāju identificēšanai un viņu preferenču atcerēšanai, lai tikai un vienīgi nodrošinātu Lietotājam nepieciešamo pakalpojumu.
Ja netiek sniegti konkrēti Personas dati, šī Pieteikuma pakalpojumu sniegšana var kļūt neiespējama.

Lietotāji ir atbildīgi par jebkādiem trešo personu Personas datiem, kas iegūti, publicēti vai kopīgoti, izmantojot šo Pieteikumu, un apstiprina, ka viņiem ir trešās personas piekrišana sniegt šos datus Īpašniekam.

Datu apstrādes veids un vieta

Apstrādes metodes

Datu pārzinis apstrādā Lietotāju datus pienācīgā veidā un veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu.
Datu apstrāde tiek veikta, izmantojot datorus un/vai IT rīkus, ievērojot organizatoriskās procedūras un veidus, kas ir stingri saistīti ar norādītajiem mērķiem. Atsevišķos gadījumos dati var būt pieejami ne tikai datu apstrādātājam, bet arī noteikta veida atbildīgajām personām, kas iesaistītas vietnes darbībā (administrācija, pārdošana, mārketings, juridiskais dienests, sistēmas administrēšana), vai ārējām personām (piemēram, trešo pušu tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pārvadātājiem, hostinga pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem, sakaru aģentūrām), ko īpašnieks vajadzības gadījumā ieceļ par datu apstrādātājiem. Šo pušu atjauninātu sarakstu jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa.

Vieta

Dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbības birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas ar apstrādi saistītās puses. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar Datu pārzini.

Aizturēšanas laiks

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Lietotāja pieprasīto pakalpojumu vai lai sasniegtu šajā dokumentā norādītos mērķus, un Lietotājs vienmēr var pieprasīt, lai Datu pārzinis pārtrauc vai dzēš datus.

Papildu informācija par datu vākšanu un apstrādi

Tiesvedība

Lietotāja Personas datus Datu pārzinis var izmantot juridiskos nolūkos, tiesā vai posmos, kuros tiek ierosināta iespējama tiesvedība, kas izriet no šīs Lietotnes vai saistīto pakalpojumu nepareizas lietošanas.
Lietotājs apliecina, ka apzinās, ka Datu pārzinim var tikt pieprasīts atklāt personas datus pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

Papildu informācija par Lietotāja personas datiem

Papildus šajā konfidencialitātes politikā iekļautajai informācijai šī Lietotne pēc pieprasījuma var sniegt Lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāli un apkope

Darbības un uzturēšanas nolūkos šī Lietojumprogramma un jebkuras trešās puses pakalpojumi var vākt failus, kas reģistrē mijiedarbību ar šo Lietojumprogrammu (Sistēmas žurnālus), vai šim nolūkam izmantot citus Personas datus (piemēram, IP adresi).

Informācija, kas nav ietverta šajā politikā

Sīkāku informāciju par Personas datu vākšanu vai apstrādi jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa. Lūdzu, skatiet kontaktinformāciju šā dokumenta sākumā.

Lietotāju tiesības

Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā uzzināt, vai viņu Personas dati ir saglabāti, un viņi var sazināties ar Datu pārzini, lai uzzinātu par to saturu un izcelsmi, pārbaudītu to precizitāti vai lūgt tos papildināt, anulēt, atjaunināt vai labot, vai pārveidot anonīmā formātā, vai bloķēt jebkādus datus, kas tiek glabāti, pārkāpjot likumu, kā arī iebilst pret to apstrādi jebkādu likumīgu iemeslu dēļ. Pieprasījumi jānosūta datu pārzinim uz iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Šī Lietojumprogramma neatbalsta pieprasījumus "Nesekot".
Lai noskaidrotu, vai kāds no tās izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem ievēro pieprasījumus "Nesekot", izlasiet to konfidencialitātes politiku.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā, par to paziņojot Lietotājiem šajā lapā. Ieteicams bieži pārbaudīt šo lapu, atsaucoties uz pēdējās izmaiņas datumu, kas norādīts lapas apakšā. Ja Lietotājs iebilst pret jebkādām izmaiņām politikā, Lietotājam jāpārtrauc lietot šo Pieteikumu un viņš var pieprasīt, lai Datu pārzinis dzēš Personas datus. Ja vien nav norādīts citādi, uz visiem Personas datiem, kas Datu pārzinim ir par Lietotājiem, attiecas tobrīd spēkā esošā privātuma politika.

Informācija par šo konfidencialitātes politiku

Datu pārzinis ir atbildīgs par šo privātuma politiku, kas sagatavota, sākot no Marcelino d.o.o. nodrošinātajiem moduļiem, kas izvietoti Marcelino d.o.o. serveros.

Definīcijas un juridiskās atsauces

Personas dati (vai dati)

Jebkura informācija par fizisku personu, juridisku personu, iestādi vai apvienību, kas ir vai var tikt identificēta, pat netieši atsaucoties uz jebkuru citu informāciju, tostarp personas identifikācijas numuru.

Lietošanas dati

Informācija, kas tiek automātiski apkopota no šīs Lietojumprogrammas (vai šajā Lietojumprogrammā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem), kas var ietvert: to datoru IP adreses vai domēna nosaukumus, kurus izmanto Lietotāji, kas izmanto šo Lietojumprogrammu, URI adreses (Uniform Resource Identifier), pieprasījuma laiku, metodi, kas izmantota, lai iesniegtu pieprasījumu serverim, saņemto failu izmēru, skaitlisko kodu, kas norāda servera atbildes statusu (veiksmīgs rezultāts, kļūda utt.).), izcelsmes valsti, lietotāja izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas funkcijas, dažādus apmeklējuma laika datus (piem, laiks, kas pavadīts katrā lietotnes lapā) un sīkāka informācija par ceļu, kas veikts lietotnē, īpaši norādot apmeklēto lapu secību, kā arī citi parametri par ierīces operētājsistēmu un/vai lietotāja IT vidi.

Lietotājs

Persona, kas izmanto šo Pieteikumu, kurai jāsakrīt ar Datu subjektu, uz kuru attiecas Personas dati, vai kurai jābūt tā pilnvarotai.

Datu subjekts

Juridiskā vai fiziskā persona, uz kuru attiecas Personas dati.

Datu apstrādātājs (vai datu pārzinis)

Fiziska persona, juridiska persona, valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita iestāde, apvienība vai organizācija, ko Datu pārzinis pilnvarojis apstrādāt personas datus saskaņā ar šo privātuma politiku.

Datu pārzinis (vai īpašnieks)

Fiziskai personai, juridiskai personai, valsts pārvaldes iestādei vai jebkurai citai struktūrai, apvienībai vai organizācijai ar tiesībām, arī kopā ar citu datu pārzini, pieņemt lēmumus par Personas datu apstrādes nolūkiem un metodēm, kā arī izmantotajiem līdzekļiem, tostarp drošības pasākumiem attiecībā uz šīs Pieteikuma darbību un izmantošanu. Datu pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs Lietotnes īpašnieks.

Šis pieteikums

aparatūras vai programmatūras rīks, ar kura palīdzību tiek vākti Lietotāja Personas dati.


Juridiskā informācija

Paziņojums Eiropas lietotājiem: šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, pildot pienākumus, kas noteikti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 7. pantā. 95/46/EK 10. pantu un saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK, kas pārskatīta ar Direktīvu 2009/136/EK, noteikumiem par sīkdatnēm.

Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz šo Pieteikumu.

Jaunākais atjauninājums: 04. maijs, 2017