Polityka prywatności aplikacji mobilnej PASSENGEREYE

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Administrator danych i właściciel

Tytuł: MARCELINO, PRODUKCJA, HANDEL I USŁUGI, C.O.

Adres: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Status: Osoba prawna

IDENTYFIKATOR VAT: SI76044157

Numer rejestracyjny: 2276038000

Data rejestracji VAT: 08.03.2007

Kod działalności: 70.220 (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania)

Urząd Administracji Podatkowej Republiki Słowenii: FU Celje

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów Danych Osobowych, które ta Aplikacja gromadzi samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Położenie geograficzne, Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania. Inne gromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym tekście wyjaśniającym w kontekście gromadzenia Danych. Dane Osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji. Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika. Niepodanie niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i oświadcza, że ma prawo do ich przekazywania lub nadawania, zwalniając w ten sposób Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez Właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Administratora Danych w dowolnym momencie.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub określony w celach opisanych w niniejszym dokumencie, a Użytkownik zawsze może zażądać od Administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, a także w następujących celach: Dostęp do kont usług stron trzecich, Interakcje oparte na lokalizacji, Komentowanie treści oraz Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi. Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę aplikację

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień Facebooka umożliwiających jej wykonywanie działań na koncie użytkownika na Facebooku i pobieranie z niego informacji, w tym danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka i polityką prywatności Facebooka. Wymagane uprawnienia są następujące:

Podstawowe informacje

Domyślnie obejmuje to określone dane użytkownika, takie jak identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i lokalizacja. Dostępne są również niektóre połączenia użytkownika, takie jak znajomi. Jeśli użytkownik upublicznił więcej swoich danych, dostępnych będzie więcej informacji.

Zameldowania

Zapewnia dostęp do odczytu zameldowań autoryzowanego użytkownika.

E-mail

Zapewnia dostęp do głównego adresu e-mail użytkownika.

Lubi

Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron polubionych przez użytkownika.

Zdjęcia

Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika i zdjęć, w których użytkownik został oznaczony.

Publikowanie aktywności aplikacji

Umożliwia aplikacji publikowanie w Open Graph przy użyciu wbudowanych akcji, osiągnięć, wyników lub akcji niestandardowych. Aplikacja może również publikować inne działania, które są szczegółowo opisane w dokumencie Facebook's Publishing Permissions.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich

Usługi te umożliwiają tej Aplikacji dostęp do Danych z konta użytkownika w usłudze strony trzeciej i wykonywanie z nimi działań. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej autoryzacji przez Użytkownika.
Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)
Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc. Wymagane uprawnienia: Checkins, Email, Likes, Photos i Publish App Activity. Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikowanie komentarzy do treści tej Aplikacji. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawiać anonimowe komentarze. Jeśli wśród Danych Osobowych podanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może on służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści dostarczana przez strony trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.
Komentarze na Facebooku (Facebook)
Facebook Comments to usługa komentowania treści świadczona przez Facebook Inc. umożliwiająca Użytkownikowi pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji. Interakcja i informacje uzyskane przez tę aplikację zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może ona nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.
Przycisk "Lubię to" na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook)
Przycisk "Lubię to" i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja (ta aplikacja) 
Ta aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia umożliwiające rezygnację z tej funkcji. Jeśli udzielono wyraźnej autoryzacji, dane o lokalizacji użytkownika mogą być śledzone przez tę aplikację. Gromadzone dane osobowe: Położenie geograficzne.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik jest świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe są przechowywane i mogą skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie, lub o ich przekształcenie w format anonimowy lub zablokowanie wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych na podane powyżej dane kontaktowe.
Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich Użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce, musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora Danych usunięcia Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które Administrator danych posiada o użytkownikach.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do jakichkolwiek innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie z tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.).), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z Podmiotem Danych lub być przez niego upoważniona, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja mająca prawo, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywanych środków, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika.

Ciasteczko

Niewielki fragment danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr 95/46/WE oraz przepisów dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE w sprawie plików cookie. 10 dyrektywy WE nr 95/46/WE oraz zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, w sprawie plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2021 r.

 

 

Politika zasebnosti PASSENGEREYE

Aplikacje te nie są dostępne dla wszystkich podatników.

Upravljavec in lastnik podatkov

Naslov: MARCELINO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Naslov: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Status: pravna oseba

ID za DDV: SI76044157

Registrska številka: 2276038000

Data rejestracji za DDV: 08.03.2007

Šifra dejavnosti: 70.220 (Druge dejavnosti poslovnega in vodstvenega svetovanja)

Urad Davčne uprave RS: FU Celje

Vrste zbranih podatkov

Med vrstami osebnih podatkov, ki jih ta aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so lahko opisani v drugih razdelkih te politike zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu zbiranja podatkov. Podatnicy nie są w stanie posunąć się naprzód, a nawet nie są w stanie złożyć wniosku. W przypadku piškotkov - a drugih orodij za sledenje - s strani te aplikacije ali s strani lastnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, w przypadku, gdy nie jest to możliwe, za identyfikację uporabnikov w zapomnitev njihovih preferenc, izključno z namenom zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnika. Nie ma możliwości zastosowania tej aplikacji do przechowywania danych. W związku z tym, że nie ma możliwości korzystania z tych aplikacji, nie ma możliwości korzystania z tych aplikacji w sposób ciągły, nie ma możliwości korzystania z tych aplikacji w sposób ciągły, nie ma możliwości korzystania z tych aplikacji w sposób ciągły, nie ma możliwości korzystania z tych aplikacji w sposób ciągły.

Način in kraj obdelave podatkov

Metode obdelave

Upravljavec podatkov obdeluje podatke uporabnikov na ustrezen način in sprejme ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali nepooblaščeno uničenje podatkov. Podmioty te są również zobowiązane do informowania o wszelkich zmianach, w tym o zmianach organizacyjnych oraz o zmianach w nazwach. Poleg upravljavca podatkov so lahko v nekaterih primerih podatki dostopni določenim vrstam odgovornih oseb, ki so vključene v delovanje spletnega mesta (uprava, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim osebam (npr. strani ponudniki tehničnih storitev, poštni prevozniki, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih lastnik po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Posodobljeni seznam teh strank lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov.

Mesto

Podatki powinny być dostarczane w ramach działalności operacyjnej, a także na drugi dzień, w zależności od tego, które z nich zostały dostarczone. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie upravljavca podatkov.

Čas zadrževanja

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve, ki jo zahteva uporabnik ali je navedeno v nameni, ki so navedeni v tem dokumentu, uporabnik pa lahko vedno zahteva, da upravljavec podatkov začasno ustavi ali odstrani podatke.

Uporaba zbranih podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Aplikacja ta nie jest przeznaczona dla użytkowników Facebooka, którzy nie mają dostępu do Facebooka i nie mają dostępu do informacji, które są dostępne z innych podatków. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto vključuje določene podatke uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi določene povezave uporabnika, kot so prijatelji. Są to osoby, które mają dostęp do różnych informacji, ale nie tylko.

Zameldowania

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi dejavnost v aplikacijah

Aplikacje otwierają objaśnienia w odprtem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultatov ali dejanj po meri. Aplikacje umożliwiają dostęp do drugoplanowych danych, które można opisać w dokumencie na Facebooku.

 

Uporaba zbranih podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Aplikacja ta nie jest przeznaczona dla użytkowników Facebooka, którzy nie mają dostępu do Facebooka i nie mają dostępu do informacji, które są dostępne z innych podatków. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto vključuje določene podatke uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi določene povezave uporabnika, kot so prijatelji. Są to osoby, które mają dostęp do różnych informacji, ale nie tylko.

Zameldowania

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi dejavnost v aplikacijah

Aplikacje otwierają objaśnienia w odprtem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultatov ali dejanj po meri. Aplikacje umożliwiają dostęp do drugoplanowych danych, które można opisać w dokumencie na Facebooku.

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Dostop do računov storitev tretjih oseb

Aplikacje te są dostępne dla wszystkich użytkowników w danym magazynie. W tym przypadku nie ma potrzeby aktywowania tej funkcji, ponieważ nie jest ona dostępna.

Dostop do Facebooka (ta aplikacja)

Ta aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Facebooka, którzy chcą korzystać z usług Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: prijave, e-pošta, všečki, fotografije in dejavnost objavljanja aplikacije. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Komentiranje vsebine

W komentarzach historycznych nie ma możliwości komentowania w sposób anonimowy. W przypadku, gdy jest to ostatni użytkownik, może on zostać anonimowo skomentowany. W związku z tym, że są to podatki, które można wykorzystać do przesyłania elektronicznych wiadomości, można je wykorzystać do przesyłania anonimowych komentarzy. Uporabniki tak odgovorni za vsebino svojih komentarjev. W związku z tym, że nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma możliwości komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania, nie ma komentowania.

Komentarze na Facebooku (Facebook)

Komentarze na Facebooku są historycznym komentarzem na temat Facebooka, który został utworzony przez Facebook Inc. na platformie Facebook. Znaleziono powiązane podatki: podatki o piškotkih in uporabi. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcja z platformami do drukowania na żywo

W ten sposób zapewniamy interakcję z platformami drukowania, a także z innymi platformami aplikacji. Interakcja w informacjach, w tym aplikacjach, jest więc bardzo ważna dla wszystkich użytkowników, którzy chcą korzystać z usług drukowania. Jest to nazwa sklepu, która umożliwia interakcję z drukiem, ale nie ma możliwości uzyskania informacji o promocjach za granicą, ponieważ jest to nazwa sklepu, a więc nie ma możliwości uporania się z nią.

Gumb "Všeč mi je na Facebooku" w mediach społecznościowych (Facebook)

Facebook Like in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo z družbenim omrežjem Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcije na podlagi lokacije

Geolokacija (ta aplikacija)

Aplikacje te są dostępne w wielu lokalizacjach, w tym w magazynach. Večina brskalnikov in naprav ponuja orodja za privzeto izključitev te funkcije. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Zbrani osebni podatki: Geografski položaj.

 

Dodatkowe informacje o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravni ukrep

Uporabnikove osebne podatke lahko upravljavec podatkov uporablja v pravne namene, na sodišču ali v fazah, ki vodijo do možnih pravnih tožb, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te aplikacije ali povezanih storitev.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da se lahko od upravljavca podatkov zahteva, da razkrije osebne podatke na zahtevo javnih organov.

Dodatkowe informacje o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta politika zasebnosti, lahko ta aplikacija uporabniku na zahtevo zagotovi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi s posameznimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

W przypadku nazw dostarczanych i odbieranych przez aplikację, aplikacja jest przechowywana w magazynie danych, który jest współdzielony przez aplikację (system plików), a także w przypadku nazw odbieranych przez aplikację (np. adres IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Podróże ze znajomymi, a także z osobami, które nie mają dostępu do Internetu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Pravice uporabnikov

Uporabniki imajo pravico kadar koli vedeti, ali so bili njihovi osebni podatki shranjeni, in se lahko posvetujejo z upravljavcem podatkov, da se seznanijo z njihovo vsebino in izvorom, da preverijo njihovo točnost ali zahtevajo, da se le-ti dopolnijo, prekličejo, posodobijo ali popravijo. Ali za njihovo preoblikovanje v anonimno obliko ali za blokiranje kakršnih koli podatkov, ki se hranijo v nasprotju z zakonom, kot tudi za nasprotovanje njihovi obdelavi iz kakršnih koli in vseh legitimnih razlogov. Zahtevke je treba poslati upravljavcu podatkov na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Ta aplikacja podpowiada "Ne sledi".

W ten sposób można uzyskać wiele korzyści, takich jak możliwość przechowywania danych, a także możliwość korzystania z "Ne sledi".

Spremembe te politike zasebnosti

Podatkowcy uważają, że to, co dzieje się w polityce, nie powinno mieć miejsca na tej scenie. W związku z tym, że jest to dla nas bardzo ważne, nie musimy się martwić, że nie będziemy w stanie tego zrobić. W związku z tym, że nie jest to możliwe, nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe. W związku z tym, że jest to polityk, który nie jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez państwa członkowskie, nie jest on w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez państwa członkowskie.

Definicije in pravne reference

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije o fizični osebi, pravni osebi, ustanovi ali združenju, ki jih je ali je mogoče identificirati, tudi posredno, s sklicevanjem na katere koli druge podatke, vključno z osebno identifikacijsko številko.

Podatki o uporabi

Informacije, ki se samodejno zbirajo iz te aplikacije (ali storitev tretjih oseb, ki se uporabljajo v tej aplikaciji), ki lahko vključujejo: naslove IP ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki uporabljajo to aplikacijo, naslove URI (enoten identifikator vira), čas zahteve, način, w ten sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, danych wstępnych, kodów kreskowych, które oznaczają status danych osobowych użytkownika (adresy internetowe, napaka itd.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporablja uporabnik, različne podrobnosti o času na obisk (npr. čas, porabljen na vsaki strani v aplikaciji) in podrobnosti o poti, ki ji sledi v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedju strani obiskano in drugi parametri o operacijskem sistemu naprave in/ali uporabnikovem IT okolju.

Uporabnik

Posameznik, ki uporablja to aplikacijo, ki mora sovpadati s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali ga mora pooblastiti.

Subjekt podatkov

Pravna ali fizična oseba, na katero se osebni podatki nanašajo.

Obdelovalec podatkov (ali nadzornik podatkov)

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki jo je upravljavec pooblastil za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali lastnik)

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki ima pravico tudi skupaj z drugim upravljavcem podatkov odločati o namenu in načinih obdelave osebnih podatkov ter uporabljenih sredstvih, vključno z varnostne ukrepe v zvezi z delovanjem in uporabo te aplikacije. Podatki, które nie są jeszcze dostępne, są już dostępne w aplikacji.

Ta aplikacja

Strojno ali programsko orodje, s katerim se zbirajo osebni podatki uporabnika.

Piškotek

Majhen del podatkov, shranjenih v napravi uporabnika.

Pravne informacije

Obvestilo za evropske uporabnike: ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena v skladu z obveznostmi iz čl. 10 Direktive ES št. 95/46/ES in v skladu z določbami Direktive 2002/58/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES, o piškotkih. Ta polityka zasebnosti se nanaša izključno na to aplikacijo.

 

Najnovejša posodobitev: 1. listopada 2021 r.