Zásady ochrany osobních údajů společnosti PASSENGEREYE

Tato aplikace shromažďuje některé osobní údaje svých uživatelů.

Správce a vlastník údajů

Název: MARCELINO, VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY, D.O.O.

Adresa: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Stav: Právnická osoba

IČ DPH: SI76044157

Registrační číslo: 2276038000

Datum registrace k DPH: 08.03.2007

Kód aktivity: 70.220 (Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení)

Úřad daňové správy Slovinské republiky: FÚ Celje

Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Geografická poloha, soubory cookie a údaje o používání. Další shromážděné Osobní údaje mohou být popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím vyhrazeného vysvětlujícího textu v kontextu se shromažďováním údajů. Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem nebo shromažďovány automaticky při používání této Aplikace. Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto Aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran využívaných touto Aplikací, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci Uživatelů a zapamatování jejich preferencí, a to výhradně za účelem poskytnutí služby požadované Uživatelem. Neposkytnutí některých osobních údajů může znemožnit poskytování služeb této Aplikace. Uživatel přebírá odpovědnost za Osobní údaje třetích osob zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této Aplikace a prohlašuje, že má právo je sdělovat nebo vysílat, čímž zbavuje Správce údajů veškeré odpovědnosti.

Způsob a místo zpracování údajů

Způsoby zpracování

Správce údajů zpracovává údaje uživatelů řádným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k údajům, jejich zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení. Zpracování Údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou informačních technologií, a to podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Správce údajů mohou mít v některých případech k Údajům přístup určité typy odpovědných osob, které se podílejí na provozu stránek (administrativa, prodej, marketing, právní oddělení, správa systému) nebo externí strany (např. externí poskytovatelé technických služeb, poštovní doručovatelé, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které Vlastník v případě potřeby jmenuje jako Zpracovatele údajů. Aktualizovaný seznam těchto stran si lze kdykoli vyžádat od Správce údajů.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích správce údajů a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Pro další informace se obraťte na Správce údajů.

Doba uchovávání

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytnutí služby požadované uživatelem nebo stanovené účely uvedenými v tomto dokumentu a uživatel může vždy požádat správce údajů o pozastavení nebo odstranění údajů.

Použití shromážděných údajů

Údaje týkající se uživatele jsou shromažďovány, aby aplikace mohla poskytovat své služby, a pro následující účely: Přístup k účtům služeb třetích stran, interakce na základě polohy, komentování obsahu a interakce s externími sociálními sítěmi a platformami. Osobní údaje používané pro jednotlivé účely jsou popsány v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Oprávnění Facebooku požadovaná touto aplikací

Tato aplikace může požadovat některá oprávnění Facebooku, která jí umožní provádět akce s účtem uživatele na Facebooku a získávat z něj informace, včetně osobních údajů. Další informace o těchto oprávněních naleznete v dokumentaci k oprávněním Facebooku a v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Požadovaná oprávnění jsou následující:

Základní informace

Ve výchozím nastavení zahrnuje určité údaje o uživateli, jako je ID, jméno, obrázek, pohlaví a jeho lokalita. K dispozici jsou také určitá spojení Uživatele, například Přátelé. Pokud Uživatel zveřejnil více svých údajů, bude k dispozici více informací.

Odbavení

Poskytuje přístup ke čtení kontrolních záznamů autorizovaného uživatele.

E-mail

Poskytuje přístup k primární e-mailové adrese uživatele.

Líbí se mi

Umožňuje přístup k seznamu všech stránek, které se uživateli líbí.

Fotografie

Umožňuje přístup k fotografiím, které uživatel nahrál, a k fotografiím, na kterých byl označen.

Zveřejnit činnost aplikace

Umožňuje aplikaci publikovat do služby Open Graph pomocí vestavěných akcí, úspěchů, skóre nebo vlastních akcí. Aplikace může také publikovat další aktivity, které jsou podrobně popsány v dokumentu Oprávnění k publikování na Facebooku.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a za použití následujících služeb:

Přístup k účtům služeb třetích stran

Tyto služby umožňují této aplikaci přistupovat k údajům z vašeho účtu ve službě třetí strany a provádět s nimi akce. Tyto služby nejsou aktivovány automaticky, ale vyžadují výslovnou autorizaci ze strany uživatele.
Přístup k účtu Facebook (tato aplikace)
Tato služba umožňuje této aplikaci propojit se s účtem uživatele na sociální síti Facebook, kterou poskytuje společnost Facebook Inc. Požadovaná oprávnění: Zkontrolování, E-mail, Líbí se mi, Fotografie a Zveřejnit aktivitu aplikace. Místo zpracování : USA - Zásady ochrany osobních údajů

Komentování obsahu

Služby komentování obsahu umožňují uživatelům vytvářet a zveřejňovat své komentáře k obsahu této aplikace. V závislosti na nastavení zvoleném Vlastníkem mohou Uživatelé zanechávat také anonymní komentáře. Pokud je mezi Osobními údaji poskytnutými Uživatelem uvedena e-mailová adresa, může být použita k zasílání oznámení o komentářích ke stejnému obsahu. Uživatelé odpovídají za obsah svých vlastních komentářů. Pokud je nainstalována služba komentování obsahu poskytovaná třetími stranami, může i nadále shromažďovat údaje o návštěvnosti stránek, na kterých je služba komentování nainstalována, a to i v případě, že uživatelé službu komentování obsahu nepoužívají.
Komentáře na Facebooku (Facebook)
Facebook Comments je služba komentování obsahu poskytovaná společností Facebook Inc., která umožňuje uživateli zanechávat komentáře a sdílet je na platformě Facebook. Shromažďované osobní údaje: Sbírané údaje: soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování : USA - Zásady ochrany osobních údajů

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tyto služby umožňují interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace. Interakce a informace získané touto Aplikací vždy podléhají nastavení ochrany osobních údajů Uživatele pro každou sociální síť. Pokud je nainstalována služba umožňující interakci se sociálními sítěmi, může stále shromažďovat údaje o provozu stránek, na kterých je tato služba nainstalována, i když ji Uživatelé nepoužívají.
Tlačítko "To se mi líbí" a sociální widgety (Facebook)
Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby umožňující interakci se sociální sítí Facebook poskytované společností Facebook Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování : USA - Zásady ochrany osobních údajů

Interakce na základě polohy

Geolokace (tato aplikace) 
Tato aplikace může shromažďovat, používat a sdílet údaje o poloze uživatele za účelem poskytování služeb založených na poloze. Většina prohlížečů a zařízení poskytuje ve výchozím nastavení nástroje pro odhlášení z této funkce. Pokud bylo poskytnuto výslovné povolení, mohou být údaje o poloze Uživatele touto Aplikací sledovány. Shromažďované osobní údaje: Geografická poloha.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní kroky

Osobní údaje uživatele mohou být správcem údajů použity pro právní účely, u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému soudnímu řízení vyplývajícímu z nesprávného používání této aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel si je vědom skutečnosti, že správce údajů může být na žádost orgánů veřejné moci požádán o sdělení osobních údajů.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace na požádání poskytnout uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby mohou tato aplikace a služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), nebo k tomuto účelu používat jiné osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů. Viz kontaktní údaje na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli zjistit, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, aby si ověřili jejich přesnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu, případně o jejich převedení do anonymního formátu nebo o zablokování jakýchkoli údajů uchovávaných v rozporu se zákonem, jakož i o vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováním z jakýchkoli oprávněných důvodů. Žádosti je třeba zasílat správci údajů na výše uvedené kontaktní údaje.
Tato aplikace nepodporuje požadavky "Nesledovat".
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, splňuje požadavky na "nesledování", přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů oznámením uživatelům na této stránce. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední změny uvedené v dolní části. Pokud Uživatel nesouhlasí s některou ze změn Zásad, musí přestat používat tuto Aplikaci a může požádat Správce údajů o vymazání osobních údajů. Není-li uvedeno jinak, vztahují se na všechny Osobní údaje, které Správce údajů o Uživatelích má, aktuálně platné Zásady ochrany osobních údajů.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Veškeré informace o fyzické osobě, právnické osobě, instituci nebo sdružení, které jsou nebo mohou být identifikovány, a to i nepřímo, odkazem na jiné informace, včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o používání

Informace automaticky shromažďované z této aplikace (nebo služeb třetích stran využívaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.).), zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje o návštěvě (např, čas strávený na každé stránce v rámci Aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou uživatel v rámci Aplikace prošel, se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek, a další parametry operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Fyzická osoba používající tuto aplikaci, která se musí shodovat se subjektem údajů, jehož se osobní údaje týkají, nebo jím být zmocněna.

Subjekt údajů

Právnická nebo fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo správce údajů)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, které správce pověřil zpracováním osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace s právem, a to i společně s jiným správcem údajů, rozhodovat o účelech a způsobech zpracování osobních údajů a použitých prostředcích, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správcem údajů, není-li uvedeno jinak, je Vlastník této Aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou osobní údaje uživatele shromažďovány.

Cookie

Malá část dat uložená v zařízení uživatele.

Právní informace

Upozornění pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno v rámci plnění povinností podle čl. 10 směrnice ES č. 95/46/ES a podle ustanovení směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, o souborech cookie. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace.

 

Poslední aktualizace: 1. listopadu 2021.

 

 

Politika soukromosti PASSENGEREYE

Ta aplikace sbírá některé osobní údaje svých uživatelů.

Upravljavec in lastnik podatkov

Nadpis: MARCELINO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Nadpis: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Stav: pravna oseba

ID za DDV: SI76044157

Registrska številka: 2276038000

Datum registrace za DDV: 08.03.2007

Šifra dejavnosti: 70.220 (Druge dejavnosti poslovnega in vodstvenega svetovanja)

Urad Davčne uprave RS: FU Celje

Vrste zbranih podatkov

Med vrstami osobních údajů, ki jih ta aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so lahko opisani v drugih razdelkih te politike zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu zbiranja podatkov. Osebne podatke lahko uporabnik brezplačno posreduje ali jih samodejno zbira pri uporabi te aplikacije. Vsaka uporaba piškotkov - ali drugih orodij za sledenje - s strani te aplikacije ali s strani lastnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, razen če je navedeno drugače, služi za identifikacijo uporabnikov in zapomnitev njihovih preferenc, izključno z namenom zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnika. Neposredovanje določenih osobných podatkov lahko onemogoči tej aplikaciji zagotavljanje svojih služeb. Uživnik prevzema odgovornost za osebne údaje tretjih osob, ki so objavljeni ali posredovani prek te aplikacije, in izjavlja, da ima pravico do njihovega sporočanja ali oddajanja, s čimer upravljavca podatkov razbremeni vsakršne odgovornosti.

Način in kraj obdelave podatkov

Metodika obdelave

Upravljavec podatkov obdeluje podatke uporabnikov na ustrezen način in přijme ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali nepooblaščeno uničenje podatkov. Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov a/nebo informacijsko omogočenih orodij, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so lahko v niektórych primerih podatki dostopni določenim vrstam odgovornih oseb, ki so vključene v delovanje spletnega mesta (uprava, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim osebam (npr. strani ponudniki tehničnih storitev, poštni prevozniki, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih lastnik po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Posodobljeni seznam teh strank lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov.

Mesto

Podatki se obdelují v operativnih pisarnah upravljavca podatkov in na vseh drugih mestach, kjer se nachádzajú stranke, ki so vpletene v obdelavo. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca podatkov.

Čas zadrževanja

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za zajištění služby, ki jo zahteva uporabnik ali je navedeno v nameni, ki so navedeni v tem dokumentu, uporabnik pa lahko vedno zahteva, da upravljavec podatkov začasno ustavi ali odstrani podatke.

Použití zbraně dat

Podatki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih služeb, pa i za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Ta aplikace může zahteva nekatera dovoljenja za Facebook, ki ji omogočajo izvajanje dejanj z uporabniškim računom Facebook in pridobivanje informacij, vključno z osebnimi podatki, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto zahrnuje určité údaje uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so také določene povezave uporabnika, kot so prijatelji. Če je uporabnik objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

Odbavení

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh stronie, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi činnost v aplikacích

Aplikaciji dovoljuje objavo v otvortem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, výsledků ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi i drugo dejavnost, ki je podrobno opisana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

 

Použití zbraně dat

Podatki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih služeb, pa i za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Ta aplikace může zahteva nekatera dovoljenja za Facebook, ki ji omogočajo izvajanje dejanj z uporabniškim računom Facebook in pridobivanje informacij, vključno z osebnimi podatki, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto zahrnuje určité údaje uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so také določene povezave uporabnika, kot so prijatelji. Če je uporabnik objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

Odbavení

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh stronie, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi činnost v aplikacích

Aplikaciji dovoljuje objavo v otvortem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, výsledků ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi i drugo dejavnost, ki je podrobno opisana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

Podrobné informace o obdelavi osobních údajů

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Dostop do računov služeb třetích osob

Te storitve omogočajo tej aplikaciji dostop do podatkov iz vašega računa v storitvi tretje osebe in izvajanje dejanj z njo. Te storitve se ne aktivirajo automaticky, ampak zahtevajo izrecno pooblastilo uporabnika.

Dostop do Facebook računa (ta aplikace)

Ta služba umožňuje tej aplikaciji, da se poveže z uporabniškim računom v družbenem omrežju Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: prijave, e-pošta, všečki, fotografije in dejavnost objavljanja aplikacije. Kraj obdelave: USA - Politika zasebnosti

Komentiranje vsebine

Storitve komentiranja vsebine omogočajo uporabnikom, da komentirajo in objavijo svoje komentarje o vsebini te aplikacije. Glede na nastavitve, ki jih izbere lastnik, lahko uporabniki pustijo i anonimne komentarje. Če je med osebnimi podatki, ki jih posreduje uporabnik, elektronski naslov, se mora za pošiljanje obvestil o komentarjih na isto vsebino. Uživniki so odgovorni za vsebino svojih komentarjev. Če je nameščena služba komentiranja vsebine, ki jo zagotavljajo tretje osebe, lahko še vedno zbira podatke o spletnem prometu za strani, na katerih je nameščena služba komentiranja, и če uporabniki ne uporabljajo služby komentiranja vsebine.

Facebook komentáře (Facebook)

Facebook Comments je služba komentiranja vsebine, ki jo zagotavlja Facebook Inc., ki uporabniku umožňuje, da pusti komentarje in jih deli na platformi Facebook. Zbrani osobní údaje: podatki o piškotkih in uporabi. Krajina je obdělaná: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami

Te služby omogočajo interakcijo z družbenimi omrežji ali drugimi zunanjimi platformami neposredno s strani te aplikacije. Interakcija in informacije, pridobljene s to aplikacijo, so vedno predmet uporabnikovih nastavitev zasebnosti za vsako družbeno omrežje. Če je nameščena storitev, ki umožňuje interakcijo z družbenimi omrežji, lahko še vedno zbira podatke o prometu za strani, kjer je služba nameščena, tudi če je uporabniki ne uporabljajo.

Gumb "Všeč mi je na Facebooku" in socialni pripomočki (Facebook)

Gumb Facebook Like in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo z družbenim omrežjem Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zbrani osobní údaje: piškotki in podatki o uporabi. Krajina je obdělaná: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcije na podlagi lokacije

Geolokacija (ta aplikace)

Ta aplikace může zbira, uporablja in deli Podatke o lokaciji uporabnika za zagotavljanje služby, ki temeljijo na lokaciji. Večina brskalnikov in naprav ponuja orodja za privzeto izključitev te funkcije. Če je bilo podano izrecno pooblastilo, lai ta aplikacija spremlja podatke o lokaciji uporabnika. Zbrani osebni podatki: Geografski položaj.

 

Dodatne informacije o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravni ukrep

Uživnikove osebne podatke možno upravljavec podatkov uporablja v pravne namene, na sodišču ali v fazah, ki vodijo do možnih pravnih tožb, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te aplikacije ali povezanih storitev.

Uživnik je seznanjen s dejstvom, da se může od upravljavca podatkov zahteva, da razkrije osebne podatke na zahtevo javnih organov.

Dodatne informacije o osobních údajích uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta politika zasebnosti, lahko ta aplikacija uporabniku na zahtevo zagotovi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi s posameznimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osobných podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za namene delovanja in vzdrževanja lahko ta aplikacija in vse storitve tretjih oseb zbirajo datoteke, ki beležijo interakcijo s to aplikacijo (sistemski dnevniki) ali za ta namen uporabljajo druge osebne datus (kot je naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Več podrobnosti v zvezi z zbiranjem ali obdelavo osobných podatkov možno kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov. Oglejte si kontaktní údaje na začátku tohoto dokumentu.

Pravice uživatelů

Uživniki mají pravico kadar koli vedeti, ali so bili njihovi osebni podatki shranjeni, in se mohou posvetujejo z upravljavcem podatkov, da se seznanijo z njihovo vsebino in izvorom, da preverijo njihovo točnost ali zahtevajo, da se le-ti dopolnijo, prekličejo, posodobijo ali popravijo. , ali za njihovo preoblikovanje v anonimno obliko ali za blokiranje kakršnih koli podatkov, ki se hranijo v nasprotju z zakonom, kot i za nasprotovanje njihovi obdelavi iz kakršnih koli in vseh legitimnih razlogov. Zahtevke je treba poslati upravljavcu podatkov na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Ta aplikace ne podporuje požadavek "Ne sledi".

Če želite ugotoviti, ali katera od storitev tretjih oseb, ki jih uporablja, upošteva zahteve "Ne sledi", preberite njihove pravilnike o zasebnosti.

Změnit te politike zasebnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to politiko zasebnosti, tako da svoje uporabnike obvesti na tej stronie. Zelo priporočljivo je, da to stran pogosto pregledujete, pri čemer se sklicujete na datum zadnje změny, ki je naveden na dnu. Če uporabnik ugovarja kateri koli změnu Politike, mora uporabnik prenehati uporabljati to aplikacijo in lahko zahteva, da upravljavec podatkov izbriše osebne podatke. Če ni navedeno drugače, velja takrat veljavna politika zasebnosti za vse osebne podatke, ki jih ima upravljavec podatkov o uporabnikach.

Definicije in pravne reference

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije o fizični osebi, pravni osebi, ustanovi ali združenju, ki jih je ali je mogoče identificirati, tudi posredno, s sklicevanjem na katere koli druge datus, vključno z osebno identifikacijsko številko.

Údaje o použití

Informacije, ki se samodejno zbirajo iz te aplikacije (ali storitev tretjih oseb, ki se uporabljajo v tej aplikaciji), ki mogą vključujejo: V případě, že se jedná o IP adresu nebo jméno doménu računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki uporabljajo to aplikacijo, naslove URI (enoten identifikator vira), čas zahteve, način, s katerim se zahteva oddaja strežniku, velikost datoteke, prejete v odgovor, številčna koda, ki označuje status odgovora strežnika (uspešen izid, napaka itd.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ju uporablja uporabnik, različne podrobnosti o času na obisk (npr. čas, porabljen na vsaki strani v aplikaciji) in podrobnosti o poti, ki ji sledi v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedju strani obiskano in drugi parametri o operacijskem sistemu naprave a/nebo uporabnikovem IT okolju.

Uživnik

Posameznik, ki uporablja to aplikacijo, ki mora sovpadati s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali ga mora pooblastiti.

Subjekt údajů

Pravna ali fizična oseba, na katero se osobní údaje vztahují.

Obdelovalec podatkov (ali nadzornik podatkov)

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki jo je upravljavec pooblastil za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali lastnik)

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki ima pravico tudi razem z drugim upravljavcem podatkov odločati o namenu in načinih obdelave osobných podatkov ter uporabljenih sredstvih, vključno z varnostne ukrepe v zvezi z delovanjem in uporabo te aplikacije. Upravljavec podatkov, razen če ni določeno drugače, je lastnik te aplikacije.

Ta aplikace

Strojno ali programsko orodje, s katerim se zbirajo osebni podatki uporabnika.

Piškotek

Majhen del podatkov, shranjenih v napravi uporabnika.

Pravidelné informace

Obvestilo za evropske uporabnike: ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena v skladu z obveznostmi iz čl. 10 Směrnice ES št. 95/46/ES in v skladu s določbami Direktive 2002/58/ES, kakor je bila spremenjena z Direktiva 2009/136/ES, o piškotkih. Ta politika soukromnosti se týká výlučně na to aplikacijo.

 

Najnovejša posodobitev: 1. november 2021.